Skyddsrond för anpassning till människan

Starta aktiviteten med att titta på filmen. Därefter besvarar ni frågorna tillsammans.

Film - Cirka 2 minuter

Access eller stress?

Starta skyddsronden med att titta på en film som kan inspirera till reflektion kring er egen arbetsmiljö!

Skyddsrond

Anpassning till människan

Ta ställning till frågorna nedan. Svaren sparas i en pdf-fil som ni kan arbeta vidare med i nästa steg, när ni tar fram en handlingsplan. Det går att avbryta och spara era svar när som helst under arbetets gång.

Fråga 1 av 15
Är verksamhetens digitala system enkla att använda?
Arbetsuppgifterna i ett digitalt system kräver att medarbetarna interagerar med systemet, exempelvis genom att klicka sig fram mellan olika fönster eller svara på meddelanden. Användarna ska inte behöva klicka många gånger eller scrolla länge i menyerna – det kan innebära både en fysisk och kognitiv belastning.
Fråga 2 av 15
Kan medarbetarna utföra alla moment i en arbetsuppgift i ett och samma digitala system – utan att behöva växla mellan flera olika system?
Om medarbetarna behöver växla mellan flera separata digitala system för enskilda arbetsuppgifter – till exempel läsa data från ett system för att manuellt föra över dem till ett annat – är risken hög för en onödig kognitiv belastning.
Fråga 3 av 15
Är det enkelt att hitta rätt information i verksamhetens digitala system?
Det ska vara lätt att hitta stöd och relevant information. De digitala systemen behöver god överblick och bra sökfunktioner.
Fråga 4 av 15
Är det enkelt att justera misstag i de digitala systemen?
Det är mänskligt att göra fel och det är lätt hänt även i digitala system. Därför är det viktigt att det enkelt går att rätta till misstag, som exempelvis felaktiga inmatningar.
Fråga 5 av 15
Är det lätt att särskilja olika kortkommandon och funktioner i digitala systemen?
Ett kortkommando, exempelvis ctrl+U, kan betyda olika saker i olika digitala system. Om skilda system använder identiska kommandon eller symboler för olika saker är risken stor att medarbetare blandar ihop dem. Framför allt när ni behöver växla snabbt mellan systemen eller ena systemet används oftare än ett annat.
Fråga 6 av 15
Kan medarbetarna hantera krav för lösenorden utan svårigheter?
Om en medarbetare behöver komma ihåg för många lösenord eller är tvungen att ändra lösenorden ofta, kan det innebära en belastning på minnet.
Fråga 7 av 15
Finns stöd och avsatt tid i schemat när nya system införs eller gamla system genomgår stora uppdateringar?
Det kan ta tid att lära sig ett nytt system. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för ett smidigt införande.
Fråga 8 av 15
Bevakas arbetsmiljöperspektivet vid stora uppdateringar eller när nya system införs?
Det är viktigt att arbetsmiljöperspektivet finns med när nya system införs eller stora uppdateringar sker. Genom att utföra en riskbedömning kan ni förutse och förebygga risker i det digitala systemet som annars kan få stora negativa konsekvenser för verksamheten.
Fråga 9 av 15
Genomförs en riskbedömning inför införande av nya digitala system eller större uppdateringar?
I systematiskt arbetsmiljöarbete ska en riskbedömning alltid göras när ändringar i verksamheten planeras. Arbetsgivaren ska bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den är ett verktyg för att redan i förväg försöka förstå risker med ett system och därför kunna förebygga dem på ett bra sätt.
Fråga 10 av 15
Finns det rutiner för att ta reda på hur medarbetarna uppfattar sin digitala arbetsmiljö?
Fråga 11 av 15
Är det tydligt vilken kompetens som medarbetarna behöver ha för att kunna hantera systemen?
Fråga 12 av 15
Får medarbetarna återkommande utbildning i verksamhetens digitala system?
Viss introduktionsutbildning för de digitala systemen behövs för alla som ska arbeta i dem. Oftast behöver medarbetarna tid för att bekanta sig med ett verktyg och för att kunna ställa relevanta frågor relaterade till sin egen arbetssituation.
Fråga 13 av 15
Har verksamheten rutiner för att undersöka utbildningsbehoven och introducera nya medarbetare till digitala systemen?
Fråga 14 av 15
Ingår digital kompetens och vidareutbildning i medarbetarnas utvecklingsplan?
I de flesta arbeten är nu digitala enheter och system viktiga verktyg och att kunna hantera dem är en digital kompetens. Utvecklingsplanen är ett bra verktyg för att återkommande följa upp medarbetarnas digitala kompetens.
Fråga 15 av 15
Är den digitala arbetsmiljön en återkommande punkt på arbetsplatsträffar?

Handlingsplan

Nu är ni klara med skyddsronden Anpassning till människan!
Glöm inte att spara pdf-filen med era svar. Använd pdf-filen när ni tar fram handlingsplanen i nästa steg. Innan ni går vidare till att ta fram en handlingsplan kan ni göra någon av de andra två skyddsronderna.

Aktivitet

Handlingsplan

Nu när skyddsronden är utförd har ni ett underlag för att kunna ta fram en handlingsplan. I handlingsplanen planerar ni hur åtgärder ska utföras, av vem och när.