Minska IT-stressen och förbättra arbetsmiljön med Digi-ronden

Visste du att IT-strul orsakar en arbetstidsförlust på i genomsnitt 26 minuter per dag? Föreställ dig att i stället jobba med flyt i era IT-system och att tekniken underlättar ditt jobb. Första steget dit kan vara att göra en digital skyddsrond.

När teknik gör nytta

Skyddsronder – support för en bättre digital arbetsmiljö

För att digitala system och teknik ska vara till nytta ska de vara anpassade till människan, vara ett stöd för verksamheten och fungera rent tekniskt. Hur ser det ut hos er? Undersök er digitala arbetsmiljö med hjälp en skyddsrond. Det är första steget för att minska IT-strulet och öka arbetsglädjen. Välj den skyddsrond som ni har störst behov av just nu, eller gör alla tre i följd.

Två medarbetare med en mobiltelefon vid ett mötesbord i digital arbetsmiljö

Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Distansarbete och hybridarbete är numera vardag för många med kontorsjobb. Att jobba så kan underlätta för att få ihop vardagspusslet, men det kan även göra att gränsen mellan jobb och fritid suddas ut. Otydliga krav på när du ska vara tillgänglig och rädsla att missa någonting viktigt kan leda till stress.

Om ni brukar jobba på distans är det en god idé att skapa gemensamma spelregler för att förbygga stress. De här frågorna kan hjälpa er att utforma en policy:

  • I vilka kanaler ska olika typer av kommunikation ske?
  • Vilka tider på dygnet förväntas du och kollegorna vara tillgängliga?
  • Vilka olika strategier har ni för att hantera gränserna mellan arbete och fritid?
  • Hur ser era olika behov ut?
  • Hur ska mejl vara formulerade och vilka ska få en kopia?
  • Hur snabbt förväntas ni svara på mejl, telefonsamtal eller chattar?

Med gruppaktiviteten 7 olika sätt att hantera gränserna får ni igång dialogen kring vilka strategier ni använder på er arbetsplats.

Två medarbetare sitter bakom receptionsdisk i digital arbetsmiljö

Delaktighet

Se digitala system som en del av arbetsmiljön

IT och digitala system är en viktig del av arbetsmiljön, men ofta behandlas den inte så.  Genom att arbeta systematiskt och i samverkan även med den digitala arbetsmiljön så kan ni fånga upp vad som inte fungerar och åtgärda det. Se till att rikta ljuset mot medarbetarnas erfarenheter av hur arbetsuppgifterna fungerar eller inte fungerar. Det är inte förrän de digitala systemen är anpassade till medarbetarna och verksamheten som de kan erbjuda det stöd och nytta som de är tänkta för.

Genom att regelbundet genomföra Digi-ronden, ta fram handlingsplaner och följa upp så gör ni IT till en del av arbetsmiljön. Planera och prioritera tillsammans med de som ska utföra aktiviteter för att åtgärda problem eller vidmakthålla funktioner och digitala system som fungerar bra.

Under Vad är digital arbetsmiljö? hittar du fler tips för att öka delaktigheten.