Satsa på digital arbetsmiljö

Genom samverkan förbättrar ni verksamheten och ökar medarbetarnas inflytande. Arbeta systematiskt med den digitala arbetsmiljön och skapa en effektiv arbetsplats där alla trivs och är delaktiga.

Samverka

Arbetsmiljöarbete är verksamhetsutveckling!

Arbetet med den digitala arbetsmiljön ska ske systematiskt och i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare. Alltså på samma sätt som med den fysiska, sociala och organisatoriska delen av arbetsmiljön.

Två medarbetare sitter bakom receptionsdisk i digital arbetsmiljö

Det är viktigt att alla på arbetsplatsen känner sig delaktiga i utformningen av arbetsmiljön. I det arbetet ska fokus vara på medarbetarnas erfarenheter av hur arbetsuppgifterna fungerar eller inte fungerar. Det är inte förrän de digitala systemen är anpassade till medarbetarna och verksamheten som de kan erbjuda det stöd och nytta som de är till för.

Arbeta systematiskt med den digitala arbetsmiljön genom att regelbundet genomföra Digi-ronden, ta fram handlingsplaner och följa upp arbetsmiljöarbetet. Planera och prioritera tillsammans med de som ska utföra aktiviteter för att åtgärda problem eller vidmakthålla funktioner och digitala system som fungerar bra.

Medarbetare och chef tittar på läsplatta och en skrivare i digital arbetsmiljö

Ställ krav

Medarbetarna behöver vara delaktiga i utveckling eller inköp av nya digitala system. Deras kunskaper och förutsättningar bör tas tillvara så att systemen verkligen blir stöd för verksamheten och anpassade till människan.

Chefer och skyddsombud måste få inflytande genom att ställa krav på de digitala systemen redan innan de köps in, för när de väl är upphandlade och på plats är det svårare att ändra dem.

SAM-hjulet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM beskriver hur arbetsmiljöarbetet går till i vardagen på arbetsplatsen och gäller för alla arbetsgivare.

Ekonomi

Satsa på digital arbetsmiljö

Det är lönsamt att satsa på arbetsmiljön och det inkluderar även den digitala arbetsmiljön. Investeringar i digital teknik kan innebära stora kostnader för kommuner, regioner och företag på kortare sikt, men en god digital arbetsmiljö kommer att innebära lägre kostnader och högre effektivitet i det långa loppet. När digitala system har låg användbarhet och behöver skrotas i förtid kan kostnaderna bli mångmiljonbelopp. Dessutom går mycket arbetstid åt när tekniken strular.

Två medarbetare med en mobiltelefon vid ett mötesbord i digital arbetsmiljö

I rapporten IT i välfärdens tjänst framtagen av Vision visar resultaten att IT-strul orsakar en genomsnittlig arbetstidsförlust på 26 minuter per dag, vilket motsvarade en lönekostnad på 30,5 miljoner kronor per år för de 1 400 respondenterna.

En bristande digital arbetsmiljön kan vara en orsak till att medarbetare slutar eller blir sjuka. Sjukskrivningar, vikarier, nya rekryteringar och introduktioner innebär stora kostnader. Med en god digitala arbetsmiljö kan verksamheten attrahera medarbetare, få dem att vilja stanna och må bra – det är lönsamt!

Fördjupning

Tips för ökad delaktighet

Här finns tips på hur ni kan samverka och arbeta förebyggande med den digitala arbetsmiljön.

Jobba med digital arbetsmiljö

Hur ser det ut hos er?

Här hittar ni alla aktiviteter som Digi-ronden erbjuder: två dialogstartare där ni pratar om er digitala arbetsmiljö och om att hantera gränser mellan arbete och fritid, digitala skyddsronder och stöd för att ta fram en handlingsplan. Lycka till!