Om digital arbetsmiljö

Den digitala arbetsmiljön är de delar av arbetet som rör digitala program och system.

En del av arbetsmiljön

Digitaliseringen påverkar stora delar av våra liv, inte minst vår arbetsmiljö. Det finns idag en uppsjö av digitala system för allt fler arbetsuppgifter i många verksamheter. Därför är det bra att prata om den digitala arbetsmiljön på samma vis som vi pratar om andra delar av arbetsmiljön.

Film

”Ni måste inte vara IT-experter för att arbeta med den digitala arbetsmiljön!”

Jonas Söderström, expert på digital arbetsmiljö, berättar om digital arbetsmiljö och hur vi kan arbeta med den.

Venndiagram som visar hur digital arbetsmiljö överlappar arbetsmiljöområden

Så hänger det ihop

Digital arbetsmiljö innefattar all teknik och digitala system på arbetsplatsen. Det kan vara allt från fjärrkontrollen i konferensrummet till företagets ekonomisystem.

I takt med digitaliseringen har arbetsmiljöproblemen ändrat karaktär. Många tunga och  fysiska arbetsuppgifter har ersatts av digitala system. Vilket har gjort arbetsmiljön bättre och säkrare. Däremot kan digitala system orsaka kognitiva arbetsmiljöproblem, där människans förmåga och kunskaper inte kommer till sin rätt.

De olika delarna av arbetsmiljön överlappar varandra och vissa arbetsmiljöproblem kan uppstå i det mötet.

Teknik anpassad till verksamheten

Bra digital arbetsmiljö

I en bra digital arbetsmiljö bidrar de digitala systemen till en effektiv verksamhet och underlättar för medarbetarna. God användbarhet innebär att de digitala systemen är anpassade till människorna som ska använda dem, och anpassade efter verksamhetens behov. I en bra digital arbetsmiljö fungerar tekniken väl.

Vi belastas olika

Brister i den digitala arbetsmiljön

Om den digitala arbetsmiljön har brister kan vi påverkas negativt på flera sätt.

Belastningar på hjärnan och tänkandet kallas kognitiva belastningar. Den här typen av belastning är typisk inom digital arbetsmiljö. Digitala system som inte fungerar kan orsaka avbrott i tankebanan, stress och frustration eller rädsla för att göra fel. I värsta fall kan det leda till att medarbetarna känner sig otillräckliga.

Här finns exempel på belastningar av olika slag som kan uppstå i den digitala arbetsmiljön.

Fysisk påverkan

 • Tunga eller otympliga lyft
  På vissa arbetsplatser behöver digitala enheter och verktyg lyftas eller bäras. Där är det viktigt att säkerställa att verktygen är lätta och lämpliga för arbetsuppgiften, för att undvika belastning och skador.
 • Olämplig arbetsställning
  På en del arbetsplatser står, sitter eller rör sig medarbetare på ett sätt som påverkar kroppen negativt. Detta kan leda till skador som musarm, paddnacke och sms-tumme.
 • Bristande synergonomi
  Ögonen kan bli ansträngda av skärmanvändning. Detta kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter.
 • Stillasittande
  Mycket stillasittande i arbetet kan leda till hälsoproblem.

Social påverkan

 • Många olika kanaler för kommunikation
  Att inte hitta rätt i alla kommunikationskanaler, såsom e-post, sms, och intranät, kan skapa kontrollförlust och en känsla av att missa viktig information.
 • Isolering
  Om digitala system ersätter mänsklig kommunikation och interaktion kan det leda till en minskad känsla av sammanhang och social isolering.
 • Ständigt tillgänglig
  Digital teknik kan öka omfattningen av kommunikation och krav på att ständigt vara tillgänglig och uppdaterad.
 • Flera saker samtidigt
  I vissa situationer behöver medarbetare försöka bemästra krånglande system eller teknik inför exempelvis arbetskamrater, elever eller patienter. Det här är orsakar stress på två sätt (dubbel stress): dels av systemet och dels av de som väntar.

Organisatorisk påverkan

 • Detaljstyrning
  Digitala system kan användas för att detaljstyra arbetet. Detaljstyrning kan också leda till en känsla av minskad tillit från arbetsgivaren.
 • Ökad administration
  Digitala system kan skapa fler arbetsuppgifter och minskad tid för verksamhetens kärnuppgifter.

Kognitiv påverkan

 • Stora informationsmängder
  Om medarbetare behöver ta emot stora mängder information blir det en belastning på hjärna och minne. Det blir svårt att överblicka och urskilja vad som verkligen är relevant för den aktuella arbetsuppgiften.
 • Svårtolkade gränssnitt
  Komplicerade vyer och ikoner kan vara svåra att förstå och minnas vilket gör att tankekraft ägnas åt saker som inte är själva arbetsuppgiften.
 • Problem mellan systemen
  När tjänsterna i systemen av olika anledningar inte pratar med varandra eller påverkar varandra på oförutsedda sätt, behöver medarbetare anstränga sig för att hantera systemen och minnas mycket information.
 • Tekniska problem
  Oförutsägbara pauser och fördröjda reaktioner i systemen, exempelvis när system bara står still och snurrar kan skapa så kallad mikrostress.
 • Notifieringar eller larm
  Varje gång en notifiering dyker upp på skärmen avbryter den sannolikt en befintlig arbetsuppgift vilket gör att koncentrationsförmåga och fokus tappas. Ett överdrivet antal påminnelser kan också bidra till att larm inte upplevs som akuta vilket kan leda till att larmens syfte motverkas och att säkerheten minskar.
 • Uppdatering av system
  Vid uppdateringar behöver medarbetare lära sig och komma ihåg nya funktioner.
 • Hantering av lösenord
  Medarbetare kan bli frustrerade då de måste hitta på och komma ihåg nya lösenord. Särskilt om det här behöver göras när det är bråttom. Det är även en säkerhetsrisk att skriva ner dem.
 • Oregelbunden användning
  Om medarbetare inte använder ett system regelbundet är det svårt att hålla kunskap aktuell, till exempel hur de ska lösa uppgifter eller hitta information i det specifika systemet.

Därför påverkas vi

Belastning och återhämtning

Vi påverkas alltså både kognitivt, socialt och fysiskt av de digitala systemen och om påverkan upplevs som negativ blir det totalt sett en belastning för individen. Varje enskild påverkan behöver inte vara ett problem men när den totala belastningen blir för stor i kombination med för liten möjlighet till återhämtning kan det skapa både trötthet, frustration och stress. Det går alltså inte att titta på en isolerad händelse eller ett isolerat system. Omgivningen och andra livshändelser spelar också roll. En viktig del är hur dagen eller veckan i sin helhet ser ut.

Om det finns tid för återhämtning kan belastningen vara ganska hög vissa perioder utan att det blir ett problem.

Två medarbetare skrattar vid en dator i digital arbetsmiljö

Balans mellan krav och resurser

Krav är en naturlig del av arbetet och är i sig inte skadligt. Krav kan vara både stimulerande och positiva och bidra till att skapa mening i arbetet. Men om kraven överstiger de resurser som finns, så ökar risken för ohälsa och stress. Därför är det viktigt att de digitala systemen ger stöd och inte uppfattas som en belastning i arbetet.

Möt kraven som finns i arbetet med rätt resurser. Resurser likställs ofta med bemanning och ekonomi, men handlar också om digitala verktyg.  För att få kontroll kan utbildning i de digitala systemen vara en väg fram, och socialt stöd i det här sammanhanget handlar exempelvis om att ha kollegor att fråga, en bra support att ringa till. Om det finns tillräckliga resurser kan de fungera som ett slags buffert om arbetsbelastningen ökar under en period.

Chef och medarbetare tittar på en läsplatta och skrattar i digital arbetsmiljö

Möjlighet att påverka

För att människor ska må bra behöver de kunna påverka sin arbetssituation. Det kan betyda kontroll över hur arbetet ska utföras, när det ska utföras, var och i vilken ordning det ska utföras. Känslan att ha kontroll minskar osäkerhet.

Vem kan hjälpa till?

Att veta vem som ansvarar för vilket område underlättar när en fråga uppstår. Det kan se olika ut på olika arbetsplatser. Här finns tips på vem ni kan vända er till i olika frågor inom den digitala arbetsmiljön.

 •  Det är chefen som bär det avgörande ansvaret för arbetsmiljön och kan behöva lyfta vissa frågor högre upp i organisationen.
 • Tillgång till datorer eller mobiltelefoner, bildskärmar, sladdar och standardmässiga tekniska tillbehör kan ofta den närmaste chefen köpa in.
 • Det är IT-förvaltningen som ansvarar för att tekniken fungerar som planerat. De kan uppdatera och upphandla teknik för att exempelvis förstärka nätverket eller öka kapaciteten. Ibland utgörs IT-driften av ett externt företag.
 • IT-avdelningen ansvarar och ger support för vissa system, medan de andra systemen ansvarar respektive leverantör för.
 • Vid teknikstrul går det att vända sig till IT-avdelningen.
 • Säkerhetsinställningar och ansvar för behörigheter ansvarar ofta en systemägare för.
 • Enklare problem eller frågor angående teknik eller digitala system kan oftast en lokal IT-ansvarig hjälpa till med.
 • Teknikstrul kan lokal IT-ansvarig hjälpa till med.
 • På arbetsplatsen finns ofta en medarbetare som är specialiserad på ett särskilt system – be hen om råd.
 • På upphandlingsavdelningen finns ofta medarbetare med särskilt ansvar för inköp av teknik och digitala system.
 • Vissa frågor om hur digitala system ska fungera i en verksamhet kan behöva utredas med hjälp av en expert, t.ex. inom människa-dator-interaktion.
 • Företagshälsovården kan bistå med expertis i den digitala arbetsmiljön, t.ex. i frågor om ergonomi och stress.
 • Vid problem med ett system som en annan organisation ansvarar för kan det vara svårare att få problemet åtgärdat.

Regleringar

Vad säger lagen?

Här finns exempel på delar från Arbetsmiljölagen som går att tillämpa på den digitala arbetsmiljön. Det finns även stöd att hämta i två olika föreskrifter som berör den digitala arbetsmiljön.

Exempel ur Arbetsmiljölagen:

De som tillhandahåller tekniska anordningar har ett ansvar för att anordningarna inte ska skapa ohälsa, det vill säga erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall (3 kap 8 § AML).

Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hens eget arbete (2 kap. 1 § AML).

Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala, samt tekniska utvecklingen i samhället (2 kap. 1 § AML).

Exempel ur Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5

System och programvara ska vara flexibla så att de tillåter en anpassning, till exempel att systemet ger användaren möjlighet att välja olika handlingsalternativ för att nå fram till ett bestämt resultat (10 § Programvara och system).

System ska väljas med utgångspunkt från användarens behov samt verksamhetens och arbetsuppgiftens krav (10 § Programvara och system).

Användarna ska vara delaktiga i val och utformning av system och programvaror (10 § Programvara och system).

Exempel ur Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Arbetsgivaren bör försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras (§9).
Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen för att åtgärderna ska ha effekt. Frågor som rör åtgärder kan även behöva hanteras på en annan nivå eller i en annan del av organisationen (§9).

Jobba med digital arbetsmiljö

Gör en digital skyddsrond!

Undersök er digitala arbetsmiljö med hjälp av skyddsronder. Det är första steget för att minska IT-strulet och öka arbetsglädjen.