Om digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö handlar om de delar av arbetet där ni jobbar med – eller styrs av – digitala system.

En del av hela arbetsmiljön

Digitaliseringen påverkar numera stora delar av våra liv, inte minst vår arbetsmiljö. Det finns många olika digitala system för allt fler arbetsuppgifter i allt fler verksamheter. Därför är det bra att börja prata om den digitala arbetsmiljön på samma sätt som andra delar av arbetsmiljön!

Venndiagram som visar hur digital arbetsmiljö överlappar arbetsmiljöområden

Så hänger det ihop

Digital arbetsmiljö innefattar all teknik och digitala system på en arbetsplats. Det kan vara allt från den lilla fjärrkontrollen i konferensrummet till företagets avgörande ekonomisystem.

I takt med digitaliseringen har arbetsmiljöproblemen ändrat karaktär. Många tunga, fysiska arbetsuppgifter har ersatts av digitala system, vilket innebär att arbetsmiljön blivit bättre och säkrare. Däremot kan digitala system orsaka kognitiva arbetsmiljöproblem, där människans förmåga och kunskaper inte kommer till sin rätt.

De olika delarna av arbetsmiljön överlappar varandra och vissa arbetsmiljöproblem kan uppstå i det mötet.

Film

”Ni måste inte vara IT-experter för att arbeta med den digitala arbetsmiljön!”

Jonas Söderström, expert på digital arbetsmiljö, berättar om digital arbetsmiljö och hur vi kan arbeta med den.

God digital arbetsmiljö

Så ska det fungera

I en god digital arbetsmiljö bidrar de digitala systemen till en effektiv verksamhet och underlättar medarbetarnas arbetsuppgifter. God användbarhet innebär att de digitala systemen är anpassade till människorna som ska använda dem och anpassade efter verksamhetens behov. För en god digital arbetsmiljö måste också all teknik vara välfungerande.

Utmaningar

Hur påverkas vi?

Digitala system påverkar oss, både positivt och negativt. När vi människor möter problem i den digitala arbetsmiljön reagerar vi ofta emotionellt, på olika sätt och i olika omfattning.

Roller och ansvar

Vem har ansvar för den digitala arbetsmiljön?

Digitala system och digital arbetsmiljö möjliggör för en rad olika kompetenser att samverka på arbetsplatsen. Att veta vem som ansvarar för vilket område underlättar när en fråga uppstår.

Lagstiftning och föreskrifter

Hur ser arbetsgivarens ansvar ut?

Vad säger lagen? Här finns utdrag ur arbetsmiljölagen och de föreskrifter som berör den digitala arbetsmiljön.

Jobba med digital arbetsmiljö

Hur ser det ut hos er?

Här hittar ni alla aktiviteter som Digi-ronden erbjuder: två dialogstartare där ni pratar om er digitala arbetsmiljö och om att hantera gränser mellan arbete och fritid, digitala skyddsronder och stöd för att ta fram en handlingsplan. Lycka till!