Lagstiftning och föreskrifter

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, även för den digitala arbetsmiljön. Precis som för andra delar av arbetsmiljön finns lagstiftning och föreskrifter som gäller för den digitala arbetsmiljön.

Regleringar

Vad säger lagen?

Här finns exempel på delar från Arbetsmiljölagen som går att tillämpa på den digitala arbetsmiljön. Det finns även stöd att hämta i två olika föreskrifter som berör den digitala arbetsmiljön.

Exempel ur Arbetsmiljölagen:

De som tillhandahåller tekniska anordningar har ett ansvar för att anordningarna inte ska skapa ohälsa, det vill säga erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall (3 kap 8 § AML).

Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hens eget arbete (2 kap. 1 § AML).

Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala, samt tekniska utvecklingen i samhället (2 kap. 1 § AML).

Exempel ur Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5

System och programvara ska vara flexibla så att de tillåter en anpassning, till exempel att systemet ger användaren möjlighet att välja olika handlingsalternativ för att nå fram till ett bestämt resultat (10 § Programvara och system).

System ska väljas med utgångspunkt från användarens behov samt verksamhetens och arbetsuppgiftens krav (10 § Programvara och system).

Användarna ska vara delaktiga i val och utformning av system och programvaror (10 § Programvara och system).

Exempel ur Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Arbetsgivaren bör försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras (§9).
Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen för att åtgärderna ska ha effekt. Frågor som rör åtgärder kan även behöva hanteras på en annan nivå eller i en annan del av organisationen (§9).

Jobba med digital arbetsmiljö

Hur ser det ut hos er?

Här hittar ni alla aktiviteter som Digi-ronden erbjuder: en uppstartsaktivitet där ni pratar om er digitala arbetsmiljö, digitala skyddsronder och stöd för att ta fram en handlingsplan. Lycka till!